Официални Правила на Astrolive.info за игра „СПЕЧЕЛИ ХОРОСКОП“ 27.01.2020 – 10.02.2020

. 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Играта „СПЕЧЕЛИ ХОРОСКОП“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от фирма „ДЪ БЕСТЪ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 203678620, със седалище и адрес на управление: България, гр.София, жк.“Христо Смирненски“, бл.80, ап.29 („Организатор“). 1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/, както и на интернет адрес https://astrolive.info/game/ („Официални правила“). 1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента […]