☿ Статии♥♣♦♠ Игри! ♠♦♣♥

Официални Правила на Astrolive.info за игра „СПЕЧЕЛИ ХОРОСКОП“ 27.01.2020 – 10.02.2020

игра

.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „СПЕЧЕЛИ ХОРОСКОП“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от фирма „ДЪ БЕСТЪ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 203678620, със седалище и адрес на управление: България, гр.София, жк.“Христо Смирненски“, бл.80, ап.29 („Организатор“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/, както и на интернет адрес https://astrolive.info/game/ („Официални правила“).
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/, както и на интернет адрес https://astrolive.info/game/.
1.3. Изпълнител на Играта е „ДЪ БЕСТЪ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 203678620, със седалище и адрес на управление: България, гр.София, жк.“Христо Смирненски“, бл.80, ап.29 ( „Изпълнител“).

 

2. МЕХАНИЗЪМ И СРОК НА ИГРАТА
2.1. Организаторът на Играта ще публикува на страницата https://facebook.com/astrolive.info/ въпрос и/или загадка на различна тематика (най-вече свързани с Астрология и Зодии). Всеки, който желае да участва в играта, следва да даде отговор на зададения през периода въпрос/загадка.
2.2. Играта стартира на 27.01.2020г. в 08:00 часа и ще продължи до 24:00 часа на 10.02.2020г. (българско време).
2.3. Печелившите ще бъдат изтеглени на 16.02.2020г. в 18:00ч. (българско време).
2.4. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта.
2.5. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/ всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.
2.6. Всеки участник в Играта, провеждана на страницата https://facebook.com/astrolive.info/, се счита за уведомен и запознат с Официалните правила, и съгласен с условията.

 

3. НАГРАДА. ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
3.1. Печелившият участник в Играта получава за награда безплатен ХОРОСКОП – „Лична Астрологична Консултация“ на стойност 100 (сто) лева (наричана по-долу „Награда/та“). Двама други участника получават допълнителна награда – „Енергийна гривна“ от естествени камъни, направена според датата им на раждане на стойност 30 (тридесет) лева (наричана по-долу „Допълнителна награда“).
3.2. „Астрологичната Консултация“ се провежда в разговор онлайн – по телефона, Skype, Viber, WhatsApp, Messenger, след предварителна уговорка и записване на час. Продължителността на „Астрологичната Консултация“ е около 1 час/ 1 час и 15 минути. По Ваше желание разговорът може да бъде записан в mp3 формат, след което да си остане за Вас.
„Енергийната гривна“ може да бъде получена в офис на Еконт (за България) или да бъде изпратена с Български пощи за чужбина. Куриерските разходи са за сметка на Организатора в рамките на Европа.
3.3. Не се допуска размяна на „Наградата“ и „Допълнителната награда“ срещу паричната й равностойност. Допуска се преостъпване на „Наградата“ или „Допълнителната награда“ от самия спечелил като подарък към негов близък. Като това се уточнява писмено.
3.4. Тегленето на Наградата и Допълнителната награда се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, чрез томбола, осигуряваща шанс за награда на всички участници. Тегленето на Наградата и Допълнителната награда ще се извърши с включване на живо на страницата https://facebook.com/astrolive.info/ или в случай, че тегленето на живо не може да бъде осъществено по технически причини – тегленето ще се заснеме на видео, което ще бъде публикувано на страницата https://facebook.com/astrolive.info/ в упоменатия в т. 2.3. ден и час.
3.5. Спечелилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/ на 16.02.2020г., както и ще бъдат уведомени чрез отговор на техния коментар под публикацията.
3.6. За получаване на Наградата или Допълнителната награда всеки спечелил участник следва в срок до 2 календарни седмици (четиринадесет дни) след обявяването на печелившите да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/ със следната информация: три имена и телефон за връзка ако се намира в България, и имейл, Skype, WhatsApp или Viber ако се намира извън България.
3.7. Наградата се получава от Управителя на „ДЪ БЕСТЪ“ ЕООД с писмено потвърждение от Спечелилият участник, непосредствено преди самата Астрологична консултация.
3.8. Допълнителната награда се получава в офис на фирма Еконт (за България) или чрез доставка от Български пощи (за чужбина).
3.9. Участникът губи правото си да получи Наградата или Допълнителната награда ако не изпрати лично съобщение на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/ в срок до 2 календарни седмици (четиринадесет дни) от датата на обявяване на печелившите на страницата https://facebook.com/astrolive.info/.
3.10. В случай че Наградата или Допълнителната награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът ще предостави Наградата и Допълнителната награда на спечелилия само при изрично приемане на Наградата и Допълнителната награда от негов родител или друг законен представител.

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствието на родител или друг законен представител.
4.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на страницата https://facebook.com/astrolive.info/ във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
4.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
4.4. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4.5. В Играта не могат да вземат участие лица, работещи за “ДЪ БЕСТЪ“ ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 

5. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. Играта се организира и провежда на страницата https://facebook.com/astrolive.info/ на територията на Р. България, като могат да вземат участие живущи както в България, така и в чужбина.

 

6. ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
6.4. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилия участник.
6.5. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
6.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторът и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
7.1. В случай, че спечелят Награда, участниците следва да предоставят лични данни (три имена, телефон за връзка, имейл) за получаването й.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/ с цел посочване на лицето като спечелило.
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/ и на интернет адрес https://astrolive.info/game/.

 

9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/.

 

10. ДРУГИ
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/.
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата https://facebook.com/astrolive.info/, така и по телефона +359899 181 185 и на имейл адрес astrolive.info@gmail.com.
10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

 

Дата: 27.01.2020 г.